Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Bulharsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mezinárodní adopce

Tel.: +359 2 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: +359 2 9871557

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulharsko

(pro všechny otázky související s nařízením, které se týkají rodičovské zodpovědnosti a únosu a umísťování dětí (článek 56))

Ředitelství pro mezinárodní spolupráci a evropské záležitosti

Tel.: +359 2 9237413

Fax: +359 2 9809223

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulharsko

(pro všechny otázky související s nařízením, které se týkají rodičovské zodpovědnosti a únosu a umísťování dětí (článek 56))

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: bulharština, angličtina a francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem na základě čl. 45 odst. 2 jsou: bulharština, angličtina a francouzština.

Články 21 a 29

Příslušné orgány uvedené v čl. 21 odst. 2 pro uznávání rozsudků v manželských věcech a ve věcech rodičovské zodpovědnosti jsou orgány příslušné pro registraci, tj. konkrétně starostové obcí a měst (čl. 621 odst. 2 občanského soudního řádu).

Příslušným orgánem uvedeným v čl. 21 odst. 3 pro uznávání rozsudků je krajský soud, který je příslušný pro místo trvalého nebo přechodného bydliště druhé strany, nebo pokud druhá strana nemá trvalé ani přechodné bydliště na území Bulharské republiky, pro místo přechodného nebo trvalého bydliště zainteresované strany (čl. 622 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud zainteresovaná strana nemá trvalé ani přechodné bydliště na území Bulharska, podává se návrh u městského soudu v Sofii.

Příslušným orgánem, kterému se má podat návrh uvedený v článku 29 na prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí vydaného v jiném členském státě Evropské unie, je krajský soud místně příslušný podle trvalého nebo přechodného bydliště dlužníka nebo podle místa výkonu (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu)

Článek 33

Proti rozhodnutí se lze odvolat u odvolacího soudu v Sofii (čl. 623 odst. 6, první věta občanského soudního pořádku)

Článek 34

Další opravné prostředky proti rozhodnutím odvolacího soudu v Sofii se podávají k Nejvyššímu kasačnímu soudu (čl. 623 odst. 6), druhá věta občanského soudního řádu).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.