Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Internetové stránky: https://scsa.gov.mt/

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: maltština, angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem na základě čl. 45 odst. 2: maltština, angličtina.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

na Maltě: soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné) (Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)) a na Gozu: smírčí soud (Gozo) (odbor pro věci rodinné) (vyšší příslušnost) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha)

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u soudů uvedených níže:

– na Maltě a Gozu: odvolací soud (Qorti tal-Appell), podle postupu stanoveného pro opravné prostředky v zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12) (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap 12).

Článek 34

Rozhodnutí uvedená v článku 34 mohou být napadena pouze těmito prostředky: neexistují ve vnitrostátním právu.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 09/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.