V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Severní Irsko

Obsah zajišťuje
Severní Irsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Spojené království

Severní Irsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Soudní služba Severního Irska)

Department of Justice (ministerstvo spravedlnosti)

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Severní Irsko

E-mail: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a vrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2: angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

– v Severním Irsku vrchnímu soudu (High Court of Justice).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají těmto soudům:

– v Severním Irsku vrchnímu soudu.

Článek 34

Rozhodnutí vydaná na základě opravného prostředku podle článku 34 mohou být napadena pouze:

– v Severním Irsku u odvolacího soudu Severního Irska (Northern Ireland Court of Appeal).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 08/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.