Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Polsko

Obsah zajišťuje
Polsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Polsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Minister Sprawiedliwości (Ministr spravedlnosti)

Úkoly ústředního orgánu vykonává

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych (Oddělení mezinárodních rodinných řízení)

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich (Odbor pro záležitosti rodiny a nezletilých)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

tel. +48 22 23 90 470

fax +48 22 89 70 321

E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl nebo polandchildabduction@ms.gov.pl

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: polština, němčina, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: polština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článku 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

v Polsku – krajské soudy (sądy okręgowe).

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

v Polsku – odvolací soudy (sądy apelacyjne).

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podat:

v Polsku – kasační stížnost k Nejvyššímu soudu (Sąd Najwyższy).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 27/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.