Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2201/2003

Všeobecné informace

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000

Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské unie s výjimkou Dánska.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě bude uznáno v jiném členském státě, aniž by byla nutná další zvláštní procesní řízení.

Rozhodnutí vydané v jednom členském státě a v tomto státě vykonatelné bude vykonáno v jiném členském státě poté, kdy zde bylo na návrh kterékoli zúčastněné strany prohlášeno vykonatelným. Žádost o prohlášení vykonatelnosti bude předložena soudu uvedenému ve Soudy rozhodující o návrzích na uznání / vykonatelnost. Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o prohlášení vykonatelnosti bude podáno k soudu uvedenému v seznamu Soudy rozhodující o opravném prostředku proti rozhodnutí o uznání / vykonatelnosti.

Rozhodnutí o právu na styk s dítětem a rozhodnutí týkající se navrácení dítěte jsou v jiných členských státech uznávána a jsou vykonatelná, aniž by bylo nutno je prohlašovat vykonatelnými, pokud je k nim připojeno potvrzení.

Nařízení stanoví čtyři standardní formuláře.

Každý členský stát určí minimálně jeden ústřední orgán, který bude pomáhat při aplikaci Nařízení.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Související odkazy

Praktický průvodce pro uplatňování nařízení Brusel IIa (2014)  PDF (970 Kb) cs

ARCHIVOVANÉ internetové stránky Evropského soudního atlasu (uzavřeno 30. září 2017)


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIa – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti


*povinný údaj
Poslední aktualizace: 21/03/2022

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.