Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Článek 67 (a)

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Ministerstvo demografie, rodiny, mládeže a sociální politiky)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Internetové stránky: http://www.mdomsp.hr/

E-mailová adresa: ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2:

a) pro komunikaci s ústředními orgány se připouští chorvatština nebo angličtina;

b) pro žádosti se připouští chorvatština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem na základě čl. 45 odst. 2:

Chorvatština

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

Pro přijímání žádostí o vydávání potvrzení a rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti jsou příslušné městské soudy.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

Opravné prostředky se podávají k soudům druhého stupně (župních soudů) prostřednictvím soudu prvního stupně, který vydal rozhodnutí (městského soudu).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34:

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku může být napadeno jednou ze stran návrhem na obnovu řízení (články 421–428 občanského soudního řádu). Návrh na obnovu řízení musí být podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni (městský soud).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Poslední aktualizace: 28/12/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.