Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÉ SOUDY

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Malta

Rodinné právo – manželské záležitosti a rodičovská zodpovědnost


*povinný údaj

Článek 67 (a)

Upozorňujeme, že výchozí maltština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

ředitel

Department for Social Welfare Standards

Ministry for the Family and Social Solidarity

Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera – MALTA

Telefon: +356 21441311/21480130

Fax: +356 21490468

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: maltština, angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem na základě čl. 45 odst. 2: maltština, angličtina.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

na Maltě: soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné) (Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)) a na Gozu: smírčí soud (Gozo) (odbor pro věci rodinné) (vyšší příslušnost) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha)

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u soudů uvedených níže:

– na Maltě a Gozu: odvolací soud (Qorti tal-Appell), podle postupu stanoveného pro opravné prostředky v zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12) (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap 12).

Článek 34

Rozhodnutí uvedená v článku 34 mohou být napadena pouze těmito prostředky: neexistují ve vnitrostátním právu.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.