Matrimonial matters and matters of parental responsibility

National information and online forms concerning Regulation No. 2201/2003.

General information

Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. An application for a declaration of enforceability shall be submitted to the court appearing in Court for recognition/enforceability application. The appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability shall be lodged with the court appearing in the list Court for appeal against a decision on recognition/enforceability.

Judgments on access rights and judgments concerning the return of the child are recognised and enforceable in other Member States, without the need for a declaration of enforceability, provided they are accompanied by a certificate.

The Regulation provides for four standard forms.

Each Member State shall designate at least one central authority to assist with the application of the Regulation.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Belgie

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Telefon:           +32 2 542 67 00

Fax:                 +32 2 542 70 06

E-Mail:            rapt-parental@just.fgov.be

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: angličtina, francouzština, němčina, nizozemština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: k osvědčení musí být přiložen překlad do úředního jazyka místa výkonu. Tento jazyk (může se jednat o francouzštinu, nizozemštinu nebo němčinu) je upřesněn ve sloupci II seznamu (příručky) belgických obcí a soudních okresů soudů první instance, který je přílohou nařízení Obtention des preuves (F pro francouzštinu, N pro nizozemštinu a D pro němčinu).

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Belgii tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Belgii:

(a) osoba, vůči níž se výkon požaduje, může podat opravný prostředek ke cour d’appel nebo hof van beroep.

(b) osoba, proti které je vydán návrh na prohlášení vykonatelnosti, může podat opravný prostředek ke tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg / erstinstanzliches Gericht.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Belgii, pourvoi en cassation.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Bulharsko

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Ředitelství pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mezinárodní adopce

Tel.: +359 2 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: +359 2 9871557

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulharsko

(pro všechny otázky související s nařízením, které se týkají rodičovské zodpovědnosti a únosu a umísťování dětí (článek 56))

Ředitelství pro mezinárodní spolupráci a evropské záležitosti

Tel.: +359 2 9237413

Fax: +359 2 9809223

Adresa: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Bulharsko

(pro všechny otázky související s nařízením, které se týkají rodičovské zodpovědnosti a únosu a umísťování dětí (článek 56))

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: bulharština, angličtina a francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem na základě čl. 45 odst. 2 jsou: bulharština, angličtina a francouzština.

Články 21 a 29

Příslušné orgány uvedené v čl. 21 odst. 2 pro uznávání rozsudků v manželských věcech a ve věcech rodičovské zodpovědnosti jsou orgány příslušné pro registraci, tj. konkrétně starostové obcí a měst (čl. 621 odst. 2 občanského soudního řádu).

Příslušným orgánem uvedeným v čl. 21 odst. 3 pro uznávání rozsudků je krajský soud, který je příslušný pro místo trvalého nebo přechodného bydliště druhé strany, nebo pokud druhá strana nemá trvalé ani přechodné bydliště na území Bulharské republiky, pro místo přechodného nebo trvalého bydliště zainteresované strany (čl. 622 odst. 1 občanského soudního řádu). Pokud zainteresovaná strana nemá trvalé ani přechodné bydliště na území Bulharska, podává se návrh u městského soudu v Sofii.

Příslušným orgánem, kterému se má podat návrh uvedený v článku 29 na prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí vydaného v jiném členském státě Evropské unie, je krajský soud místně příslušný podle trvalého nebo přechodného bydliště dlužníka nebo podle místa výkonu (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu)

Článek 33

Proti rozhodnutí se lze odvolat u odvolacího soudu v Sofii (čl. 623 odst. 6, první věta občanského soudního pořádku)

Článek 34

Další opravné prostředky proti rozhodnutím odvolacího soudu v Sofii se podávají k Nejvyššímu kasačnímu soudu (čl. 623 odst. 6), druhá věta občanského soudního řádu).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 26/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Česká republika

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

Email: Odkaz se otevře v novém okně.podatelna@umpod.cz

Webová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.umpod.cz/

Kontaktní osoby:

Zdeněk Kapitán, Ředitel

Markéta Nováková, Náměstek ředitele

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: čeština, angličtina, němčina, francouzština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: čeština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v České republice soudu okresní soudy a soudní exekutoři.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v České republice soudu okresní soudy.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v České republice žaloba pro zmatečnost podle § 229 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů a dovolání podle § 236 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Německo

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Bundesamt für Justiz

Zentrale Behörde - Adenauerallee 99 – 103

53113 Bonn

Telefon:           +49 228 410 5212

Fax:                 +49 228 410 5401

E-Mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: němčina a angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: němčina.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

-          v oblasti působnosti Kammergericht (Berlín) soudu Familiengericht, Pankow/Weissensee.

-          v obvodech soudů „Oberlandesgerichte Braunschweig, Celle a Oldenburg”, u soudu „Familiengericht Celle“.

-          v oblasti působnosti ostatních soudů Oberlandesgerichte, soudu Familiengericht v místě sídla příslušného soudu Oberlandesgericht.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Německu Oberlandesgericht.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Německu Rechtsbeschwerde.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 28/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Estonsko

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení mezinárodní justiční spolupráce

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Email: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: estonština a angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2 jsou: estonština a angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy a žádosti podle článků 21 a 29 musí být podány u příslušného krajského soudu v Estonsku.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 musí být podána u příslušného okresního soudu v Estonsku.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze v Estonsku podávat pouze jako kasační opravné prostředky.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Irsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministry for Justice, Equality and Law Reform

(Ministerstvo pro spravedlnost, rovnost a právní reformu)

Department of Justice, Equality and Law Reform

Bishop's Square

Redmond Hill

Dublin 2

Tel.: +353 14790200

Fax: +353 14790201

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.child_abduct_inbox@justice.ie

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: irština a/nebo angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkajícího se navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2: angličtina a/nebo irština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se v Irsku podávají u těchto soudů:

– Vrchní soud (High Court).

Článek 33

Opravný prostředek podle článku 33 se v Irsku podává u těchto soudů:

– Vrchní soud (High Court).

Článek 34

V Irsku: opravný prostředek v souvislosti s konkrétním právním aspektem u odvolacího soudu (Court of Appeal) (upozornění: v souladu s irskou ústavou je však k projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí vrchního soudu příslušný Nejvyšší soud (Supreme Court), pokud je přesvědčen, že existují mimořádné okolnosti odůvodňující přímý opravný prostředek k němu. Nejvyšší soud je rovněž příslušný k projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí odvolacího soudu, pokud je přesvědčen, že jsou splněny určité podmínky stanovené v ústavě).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 11/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Řecko

Článek 67 (a)

Ředitelka: paní Argyro Eleftheriadou

Ředitel odboru: pan Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Athény

Tel.: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Fax: 0030 213 130 7499

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.aeleftheriadou@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.vsarigiannidis@justice.gov.gr, Odkaz se otevře v novém okně.civilunit@justice.gov.gr

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro korespondenci s ústředními orgány podle čl. 57 odst. 2: řečtina, angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení týkající se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2: řečtina, angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– v Řecku soud v prvním stupni.

Žádosti se podávají u soudu s příslušností v místě bydliště dlužníka nebo, pokud dlužník žádné místo bydliště nemá, u soudu v místě pobytu dlužníka nebo, pokud dlužník žádné místo pobytu nemá, u aténského soudu.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– odvolací soud.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podat pouze prostřednictvím:

– kasačního opravného prostředku.

Kasační opravné prostředky se podávají k Nejvyššímu soudu.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 31/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Španělsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia

Servicio de Convenios

San Bernardo 62

28015 Madrid

Telefon: +34 91 3904437 / +34 91 3904273

Fax: +34 91 3902383

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.sustraccionmenores@mjusticia.es

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: španělština, angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: španělština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- ve Španělsku Juzgado de Primera Instancia.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- ve Španělsku Audiencia Provincial.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Španělsku kasační stížnost.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 25/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Francie

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených podle článku 53:

Určeny byly dva ústřední orgány.

1. Pro celé nařízení s výjimkou článku 56 (přeshraniční umístění)

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail:  Odkaz se otevře v novém okně.entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Pro použití článku 56 (přeshraniční umístění)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Adresa kanceláře: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon       +33 (01) 44 77 69 02

Fax        +33 (01) 44 77 25 78

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: francouzština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: francouzština, angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– ve Francii předsedovi občanskoprávního soudu (Président du tribunal judiciaire) nebo jeho zástupci.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– ve Francii u odvolacího soudu (Cour d’appel).

Článek 34

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku podle článku 34 lze napadnout:

– ve Francii pouze kasačním opravným prostředkem (pourvoi en cassation).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 15/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Chorvatsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Ministerstvo demografie, rodiny, mládeže a sociální politiky)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.mdomsp.hr/

E-mailová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.ministarstvo@mdomsp.hr

Telefon: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2:

a) pro komunikaci s ústředními orgány se připouští chorvatština nebo angličtina;

b) pro žádosti se připouští chorvatština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem na základě čl. 45 odst. 2:

Chorvatština

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

Pro přijímání žádostí o vydávání potvrzení a rozhodování o návrzích na prohlášení vykonatelnosti jsou příslušné městské soudy.

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

Opravné prostředky se podávají k soudům druhého stupně (župních soudů) prostřednictvím soudu prvního stupně, který vydal rozhodnutí (městského soudu).

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34:

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku může být napadeno jednou ze stran návrhem na obnovu řízení (články 421–428 občanského soudního řádu). Návrh na obnovu řízení musí být podán u soudu, který přijal rozhodnutí v prvním stupni (městský soud).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 25/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Itálie

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ústředním orgánem pro celé území Itálie je:

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:               +39 06 68808085

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

E-mail v kopii: Odkaz se otevře v novém okně.prot.dgmc@giustiziacert.it

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: italština, angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a o navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: italština, angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

v Itálii odvolacímu soudu (Corte d'appello).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

v Itálii odvolacímu soudu (Corte d'appello).

Článek 34

Opravné prostředky uvedené v článku 34 mohou být napadeny pouze těmito prostředky:

v Itálii prostřednictvím kasačního opravného prostředku (cassazione).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 24/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Kypr

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (125 avenue Athalassas)

Δασούπολη 1461, Λευκωσία (Dasoupoli 1461, Leucosia)

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

Kontakt:

Κα. Χατζηπροδρόμου Γιουλίκα (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)

Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805943

Fax: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs. Troodia Dionysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Článek 67 (b)

Jazyky přípustnými podle čl. 57 odst. 2 a čl. 45 odst. 2 jsou oba úřední jazyky Kyperské republiky, tedy řečtina a turečtina, a kromě nich také angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2:

Jazyky přípustnými podle čl. 57 odst. 2 a čl. 45 odst. 2 jsou oba úřední jazyky Kyperské republiky, tedy řečtina a turečtina, a kromě nich také angličtina.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

- na Kypru

a)        soud pro rodinné záležitosti Nikósie-Kerynie;

b)        soud pro rodinné záležitosti Lemesos-Pafos;

c)        soud pro rodinné záležitosti Larnaka-Famagusta.

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

- na Kypru: odvolací soud pro rodinné záležitosti („Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο“).

Článek 34

Na Kypru pro účely článku 34 neexistuje žádné opravné řízení třetího stupně.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 08/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Lotyšsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

The Ministry of Justice of the Republic of Latvia

Brīvības bulvāris 36

Rīga, LV - 1536

Latvia

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.tm.kanceleja@tm.gov.lv

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: lotyština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: lotyština, angličtina.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Lotyšsku rajona (pilsētas) tiesa [okresní (městský) soud].

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Lotyšsku apgabaltiesā [krajský soud].

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Lotyšsku, Augstākajā tiesā [opravný prostředek k Nejvyššímu soudu.]

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 16/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Litva

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon:           +370 5 2662933

Fax:                 +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT -03610 Vilnius

Telefon:           +370 5 266 42 01

Fax:                 +370 5 260 38 13

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: litevština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: litevština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Litvě Lietuvos apeliacinis teismas.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Litvě Lietuvos apeliacinis teismas.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Litvě podáním zmateční stížnosti k soudu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kasační stížnost k nejvyššímu soudu].

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Lucembursko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Nejvyšší státní zastupitelství při Nejvyšším soudu (Cour Supérieure de Justice)

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel.       +352 475981 - 2393/ -2329

Fax:      +352 470550

E-mailová adresa: Odkaz se otevře v novém okně.parquet.general@justice.etat.lu

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: francouzština, angličtina, němčina.

Článek 67 (c)

V případě osvědčení týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: francouzština, angličtina, němčina.

Články 21 a 29

Návrhy uvedené v článcích 21 a 29 se předkládají u těchto soudů:

– v Lucembursku: u předsedy obvodního soudu (Tribunal d'arrondissement).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

– v Lucembursku: u odvolacího soudu (Cour d'appel).

Článek 34

Rozhodnutí o opravném prostředku podle článku 34 může být napadeno:

– v Lucembursku: pouze kasačním opravným prostředkem.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 19/11/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Maďarsko

Článek 67 (a)

Pro vyhledání názvů, adres a komunikačních prostředků ústředních orgánů určených na základě článku 53 použijte výše uvedený vyhledávací nástroj.

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou maďarština, angličtina, němčina a francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení o navrácení dítěte (čl. 45 odst. 2) jsou maďarština, angličtina, němčina a francouzština.

Články 21 a 29

Návrhy podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

– v Maďarsku: okresní soud v místě sídla krajského soudu (törvényszék székhelyén működő járásbíróság); v Budapešti: Ústřední obvodní soud v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

– v Maďarsku: krajský soud (törvényszék); v Budapešti: soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék).

Článek 34

Rozhodnutí vydané na základě opravného prostředku podle článku 34 může být napadeno pouze:

– v Maďarsku: na základě návrhu na soudní přezkum (felülvizsgálati kérelem).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Malta

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.feedback-scsa@gov.mt

Internetové stránky: Odkaz se otevře v novém okně.https://scsa.gov.mt/

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: maltština, angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem na základě čl. 45 odst. 2: maltština, angličtina.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

na Maltě: soud pro věci civilní (odbor pro věci rodinné) (Fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni Familja)) a na Gozu: smírčí soud (Gozo) (odbor pro věci rodinné) (vyšší příslušnost) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha)

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u soudů uvedených níže:

– na Maltě a Gozu: odvolací soud (Qorti tal-Appell), podle postupu stanoveného pro opravné prostředky v zákoníku organizace soudů a civilního řízení (kapitola 12) (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap 12).

Článek 34

Rozhodnutí uvedená v článku 34 mohou být napadena pouze těmito prostředky: neexistují ve vnitrostátním právu.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 25/06/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Nizozemsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefon: (070) 370 79 11

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: nizozemština, angličtina, němčina, francouzština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: nizozemština, angličtina, němčina.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Nizozemsku voorzieningenrechter van de rechtbank.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Nizozemsku rechtbank.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Nizozemsku opravný prostředek k nejvyššímu soudu.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Rakousko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti – Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, 1016 Wien

Abteilung I 10

Tel.:   +43 1521522134

Fax:         +43 1521522829

E-Mail:     Odkaz se otevře v novém okně.team.z@bmj.gv.at

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: němčina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: němčina.

Články 21 a 29

Návrhy stanovené v článcích 21 a 29 se podávají u těchto soudů nebo příslušných orgánů:

– v Rakousku, okresní soud (Bezirksgericht).

Článek 33

Opravné prostředky stanovené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

– v Rakousku, okresní soud (Bezirksgericht).

Článek 34

Opravné prostředky stanovené v článku 34 lze podat pouze:

– v Rakousku: prostřednictvím opravného prostředku omezeného na právní otázky (Revisionsrekurs) podaného u okresního soudu (Bezirksgericht), avšak adresovaného Nejvyššímu soudu (Oberster Gerichtshof).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 13/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Polsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Wspólpracy

Międzynarodowej i Prawa Europejskiego

Al. Ujazdowskie   11 - 00-950 Warszawa

Telefon/fax:     +48 22 628 09 49

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: polština, němčina, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: polština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Polsku Sądy okręgowy (okresní soudy).

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- v Polsku Sądy apelacyjny (odvolací soudy).

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- v Polsku kasační stížnost k Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Portugalsko

Článek 67 (a)

Ústředním orgánem určeným podle článku 53 je:

DGRSP – Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Generální ředitelství pro reintegraci a vězeňskou službu)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Tel.: +351 218 812 200

Fax: +351 218 853 653

Odkaz se otevře v novém okně.Hlavní stránka

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.gjc@dgrsp.mj.pt

Článek 67 (b)

Jazyky přípustnými pro sdělení ústřednímu orgánu podle čl. 57 odst. 2 jsou portugalština, angličtina a francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přijatelnými pro předkládání osvědčení týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2 jsou portugalština a angličtina.

Články 21 a 29

V záležitostech podle článků 21 a 29 jsou příslušné:

sekce pro rodinu a mladistvé (Juízo de Família e Menores); nebo, pokud neexistuje,

místní sekce pro občanskoprávní věci (Juízo Local Cível), existuje-li, nebo místní sekce s obecnou příslušností (Juízo Local de Competência Genérica).

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u odvolacího soudu (Tribunal da Relação).

Článek 34

Pro účely článku 34 nařízení může být rozhodnutí o opravném prostředku napadeno pouze u Nejvyššího soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 04/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Rumunsko

Článek 67 (a)

V Rumunsku je ústředním orgánem Ministerstvo spravedlnosti (článek 3 článku I 3 zákona č. 191/2007, kterým se schvaluje mimořádné nařízení vlády č. 119/2006 o některých opatřeních nezbytných pro uplatňování nařízení Společenství od data přistoupení Rumunska k Evropské unii).

Ministerstvo spravedlnosti, ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci,

Str. Apolodor č. 17, Sector 5, PSČ 050741, Bukurešť

Tel.: +40372041077, +40372041083, +40372041218, Fax: +40372041079, +40372041084

Článek 67 (b)

Rumunsko přijímá osvědčení o návratu dítěte nebo styku s dítětem a sdělení pro ústřední orgány v rumunském, anglickém a francouzském jazyce.

Článek 67 (c)

Rumunsko přijímá osvědčení o návratu dítěte nebo styku s dítětem a sdělení pro ústřední orgány v rumunském, anglickém a francouzském jazyce.

Články 21 a 29

Požadavky na uznání a prohlášení vykonatelnosti (doložky vykonatelnosti) spadají do pravomoci soudu, v jehož obvodu má žalovaný (dále jen „odpůrce“) bydliště, a není-li známo, do pravomoci soudu, v jehož obvodu, má bydliště navrhovatel. Pokud příslušný soud nelze určit, podává se návrh u soudu v Bukurešti.

Článek 33

V Rumunsku spadá odvolání proti rozhodnutí o uznání a prohlášení vykonatelnosti do pravomoci odvolacího soudu (čl. 96 odst. 2 zákona č. 134/2010, občanského soudního řádu).

Článek 34

Odvolání (čl. 97 odst. 1 občanského soudního řádu)

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 01/07/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Slovinsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1 369 77 00

Fax: +386 (0)1 369 78 32

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.gp.mddsz@gov.si

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: slovinština, angličtina.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: slovinština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- ve Slovinsku okrožno sodišče.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

- ve Slovinsku okrožno sodišče.

Článek 34

Opravné prostředky podle článku 34 lze podávat pouze:

- ve Slovinsku pritožba na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 14/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Slovensko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a způsoby komunikace ústředních orgánů určených podle článku 53:

(čl. 55 písm. c)) – Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel:      +421 2 888 91 111

Fax:     +421 2 888 91 605

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.civil.inter.coop@justice.sk

Web: Odkaz se otevře v novém okně.http://www.justice.gov.sk/

(čl. 55 písm. a), b), d) a e) a článek 56)Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

(Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:     +421 2 20 46 32 08

+421 2 20 46 32 48

Fax:     +421 2 20 46 32 58

E-Mail: Odkaz se otevře v novém okně.info@cipc.gov.sk

Web: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.cipc.gov.sk/

Článek 67 (b)

Přípustnými jazyky pro styk s ústředními orgány podle čl. 57 odst. 2 jsou:

  • pro účely čl. 55 písm. c): slovenština, angličtina, francouzština
  • pro účely čl. 55 písm. d): slovenština, angličtina, čeština
  • pro účely čl. 55 písm. a), b) a e): slovenština, angličtina, francouzština, čeština a němčina

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a osvědčení týkající se navrácení dítěte podle čl. 45 odst. 2 je přípustným jazykem slovenština.

Články 21 a 29

Návrhy podle článku 21 se podávají u těchto soudů:

a) krajský soud v Bratislavě – návrhy na uznání rozhodnutí týkajících se rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné;

b) okresní soud v místě bydliště dítěte nebo okresní soud Bratislava I, pokud dítě nemá bydliště na území Slovenské republiky – návrhy na uznání rozhodnutí týkajících se rodičovských práv a povinností.

Návrhy podle článku 29 se podávají u těchto soudů:

okresní soud v místě bydliště dítěte nebo okresní soud Bratislava I, pokud dítě nemá bydliště na území Slovenské republiky – návrhy na prohlášení vykonatelnosti.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podávají u těchto soudů:

- odvolání se podává u okresního soudu (okresný súd).

Článek 34

Opravné prostředky, které lze podat podle článku 34:

-  dovolání (dovolanie).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 06/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Finsko

Článek 67 (a)

Názvy a adresy ústředních orgánů určených podle článku 53 a způsoby, jak je kontaktovat:

Ministerstvo spravedlnosti

Oddělení pro mezinárodní soudní správu

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Tel.:+358 9 1606 7628

Fax:+358 9 1606 7524

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.central.authority@om.fi

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 jsou: finština, švédština a angličtina.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro osvědčení o právech styku s dítětem a navrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2 jsou: finština, švédština a angličtina.

Články 21 a 29

Návrhy a žádosti podle článků 21 a 29 se podávají u těchto soudů:

ve Finsku, käräjäoikeus/tingsrätt.

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se podává u těchto soudů:

ve Finsku, hovioikeus/hovrätt.

Článek 34

Rozsudky vydané v odvolacím řízení podle článku 34 lze napadnout pouze:

ve Finsku, u soudu Korkein oikeus/högsta domstolen.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 09/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Švédsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Oddělení ministerstva zahraničí pro konzulární záležitosti a občanské právo)

S-103 39 Stockholm

Tel.:    +46 84051000 (ústředna) / +46 84055005 (telefon pro nouzové situace mimo úřední hodiny)

Fax:     +46 87231176;

E-mail: ud-kc@gov.se

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: švédština, angličtina.

Článek 67 (c)

V případě osvědčení týkajících se práva na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: švédština, angličtina.

Články 21 a 29

Článek 21

Jestliže se návrh zcela nebo částečně týká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v kapitole 21 § 1 zákona o rodičovství (föräldrabalken).

Jestliže se návrh netýká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému na seznamu v § 5 odst. 1 vyhlášky (2005:97), která stanoví doplňující ustanovení k nařízení Brusel II, v jehož obvodu má odpůrce bydliště, nebo k okresnímu soudu v obci Nacka (Nacka tingsrätt), jestliže odpůrce nemá bydliště ve Švédsku.

Článek 29

Jestliže se návrh zcela nebo částečně týká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Brusel II.

Jestliže se návrh netýká dítěte, podává se k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému na seznamu v § 5 odst. 2 vyhlášky (2005:97), která stanoví doplňující ustanovení k nařízení Brusel II, a v souladu s čl. 29 odst. 2 nařízení Brusel II.

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají k okresnímu soudu (tingsrätt), který oznámil rozhodnutí.

Článek 34

Opravné prostředky uvedené v článku 34 lze podávat pouze prostřednictvím podání k odvolacímu soudu (hovrätt) a Nejvyššímu soudu (Högsta domstolen).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 11/10/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Anglie a Wales

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tel.:                 +44 (0) 20 3681 2608

Fax:                 +44 (0) 20 3681 2763

E-Mail:            icacu@offsol.gsi.gov.uk

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 a: angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Pro osvědčení o právu na styk s dítětem a navrácení dítěte – čl. 45 odst. 2: angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti podle článku 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

- v Anglii a Walesu High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division

Článek 33

Opravné prostředky podle článku 33 se předkládají těmto soudům:

(a) v Anglii a Walesu High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division

Článek 34

Rozhodnutí uvedená v článku 34 mohou být napadena pouze těmito prostředky:

- v Anglii a Walesu k soudu Court of Appeal.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 09/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Severní Irsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Soudní služba Severního Irska)

Department of Justice (ministerstvo spravedlnosti)

4th Floor Laganside House

23–27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Severní Irsko

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2: angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a vrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2: angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

– v Severním Irsku vrchnímu soudu (High Court of Justice).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají těmto soudům:

– v Severním Irsku vrchnímu soudu.

Článek 34

Rozhodnutí vydaná na základě opravného prostředku podle článku 34 mohou být napadena pouze:

– v Severním Irsku u odvolacího soudu Severního Irska (Northern Ireland Court of Appeal).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 08/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Skotsko

Článek 67 (a)

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 53:

Scottish Government (Skotská vláda)

Central Authority & International Law Team (Ústřední orgán a tým pro mezinárodní právo)

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tel.: +44 (0)131 244 4827/4832

Fax: +44 (0)131 244 4848

E-mail:

Odkaz se otevře v novém okně.Paula.Nugent@gov.scot (vedoucí řízení případů)

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst. 2 angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem a vrácení dítěte na základě čl. 45 odst. 2: angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

– ve Skotsku soud Court of Session.

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají těmto soudům:

– ve Skotsku soud Court of Session, Outer House.

Článek 34

Rozhodnutí vydaná na základě opravného prostředku podle článku 34 mohou být napadena pouze:

– ve Skotsku u soudu Court of Session, Inner House.

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 09/09/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti - Gibraltar

Článek 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Článek 67 (b)

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům na základě čl. 57 odst 2: angličtina, francouzština.

Článek 67 (c)

Jazyky přípustné pro vydání osvědčení o právu na styk s dítětem na základě čl. 45 odst. 2: angličtina, francouzština.

Články 21 a 29

Žádosti a návrhy podle článků 21 a 29 se předkládají těmto soudům:

– na Gibraltaru, Nejvyššímu soudu (Supreme Court).

Článek 33

Opravné prostředky uvedené v článku 33 se podávají u těchto soudů:

– na Gibraltaru, u Nejvyššího soudu (Supreme Court).

Článek 34

Rozhodnutí uvedená v článku 34 mohou být napadena pouze těmito prostředky:

– na Gibraltaru, odvoláním k odvolacímu soudu (Court of Appeal).

 

Tyto internetové stránky jsou součástí portálu Odkaz se otevře v novém okně.Vaše Evropa.

Velice uvítáme jakoukoli Odkaz se otevře v novém okně.zpětnou vazbu ohledně užitečnosti poskytnutých informací.

Your-Europe

Poslední aktualizace: 18/08/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.