Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Belgien

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Service Public Fédéral Justice
Service de Coopération internationale civile
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 542 67 00
E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Artikel 67 (b)

Fransk, nederlandsk, tysk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attesten skal ledsages af en oversættelse til det officielle sprog på opfyldelsesstedet.

Artikel 21 og 29

Førsteinstansretten (Le tribunal de première instance)

Artikel 33

- den person, der anmoder om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, kan appellere afgørelsen til appeldomstolen.

- den person, som retsafgørelsen ønskes erklæret eksigibel overfor, kan gøre indsigelse ved førsteinstansretten.

Artikel 34

kassationsappel

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 06/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.