Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Bulgarien

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Justitsministeriet

Direktoratet for international retsbeskyttelse af børn og internationale adoptioner

Tlf.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Adresse: Ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarien

(for alle under forordningen henhørende spørgsmål i relation til forældreansvar samt bortførelse og anbringelse af børn, jf. artikel 56)

Direktoratet for retligt samarbejde og europæiske anliggender

Tlf.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Adresse: Ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarien

(for alle under forordningen henhørende spørgsmål, bortset fra sager vedrørende forældreansvar samt bortførelse og anbringelse af børn, jf. artikel 56)

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2, er: Bulgarsk, engelsk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2, er: Bulgarsk, engelsk og fransk.

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21, stk. 2, omhandlede myndighed, der har kompetence til at anerkende retsafgørelser i ægteskabssager og i sager om forældreansvar, er de myndigheder, der forestår registrering i civilstandsregistret, navnlig borgmestrene i de forskellige kommuner, jf. artikel 621, stk. 2, i lov om civil retspleje.

Den i artikel 21, stk. 3, omhandlede myndighed, der har kompetence til at anerkende retsafgørelser, er provinsretten i den retskreds, hvor modparten har permanent eller registreret adresse eller, hvis den pågældende ikke har en sådan adresse i Bulgarien, i den retskreds, hvor den berørte part har permanent eller registreret adresse, jf. artikel 622, stk. 1, i lov om civil retspleje. Hvis den berørte part heller ikke har permanent eller registreret adresse i Bulgarien, skal anmodningen indgives til byretten i Sofia.

Den kompetente myndighed til hvilken den i artikel 29 omhandlede anmodning om, at en retsafgørelse, der er truffet i en anden EU-medlemsstat, erklæres for eksigibel, skal fremsættes, er provinsretten i den retskreds, hvor debitor har permanent eller registreret adresse, eller i den retskreds, hvor tvangsfuldbyrdelsen skal foretages, jf. artikel 623, stk. 1, i lov om civil retspleje.

Artikel 33

Afgørelsen kan appelleres til appelretten i Sofia, jf. artikel 623, stk. 6, første punktum, i lov om civil retspleje.

Artikel 34

En yderligere appel til prøvelse af afgørelser truffet af appelretten i Sofia skal indbringes for kassationsretten, jf. artikel 623, stk. 6, andet punktum, i lov om civil retspleje.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 26/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.