På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tlf:      +44 (0) 20 3681 2608

Fax:     +44 (0) 20 3681 2763

E-post: icacu@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i England og Wales High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i England og Wales High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i England og Wales til Court of Appeal.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 10/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.