Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Frankrig

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Der er udpeget to centrale myndigheder.

1. Hele forordningen med undtagelse af artikel 56 (anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice (Justitsministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (civilretsdirektoratet)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (afdelingen for gensidig bistand, international privatret og europaret)

13, place Vendôme

FR-75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Anvendelsen af artikel 56 (anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (direktoratet for retlig beskyttelse af unge)

Kontoret for lovgivning og retlige anliggender (K1)

13, place Vendôme

FR-75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse: Le Millénaire, 35, rue de la gare, Paris 19ème

Telefon: +33 1 70 22 89 84 eller +33 1 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Begæringer som omhandlet i artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

— i Frankrig, til førsteinstansrettens (tribunal judiciaire) præsident eller dennes repræsentant.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- I Frankrig, til Cour d'appel.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Frankrig, ved pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 28/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.