Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Irland

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder samt kommunikationsmidler:

Central Authority for International Child Abduction,

Department of Justice,

7 Ely Place,

Dublin 2

Telefonnummer + 353 (1) 602 8202

E-mail internationalchildabduction@justice.ie

Artikel 67 (b)

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, jf. artikel 57, stk. 2: Irsk og/eller engelsk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Engelsk og/eller irsk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger sendes til følgende domstol:

High Court.

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende domstol:

High Court.

Artikel 34

Afgørelsen i en appelsag kan for så vidt angår retlige spørgsmål indbringes for Court of Appeal (det bemærkes dog, at Supreme Court ifølge den irske forfatning kan behandle en appel af en afgørelse truffet af High Court, såfremt det godtgøres, at der foreligger helt særlige omstændigheder, der tilsiger en direkte appel til Supreme Court. Supreme Court fungerer også som appelinstans for afgørelser truffet af Court of Appeal, såfremt det godtgøres, at bestemte i forfatningen fastsatte betingelser er opfyldt).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 21/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.