Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Den centrale myndighed for hele Italien er
"il Dipartimento per la Giustizia Minorile di Comunità"

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Tlf.:        +39 06 68188326, 06 68188331, 06 68188335

Fax:        +39 06 68808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificeret e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

For en erklæring om samværsret og tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: italiensk, engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

De anmodninger, der er omhandlet i artikel 21 og 29, bør indgives til følgende retter:

i Italien, "Corte d'appello"

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

i Italien "Corte d'appello"

Artikel 34

Afgørelser i appelsager efter artikel 34 kan kun anfægtes:

i Italien ved appel vedrørende et retligt spørgsmål (cassazione).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 11/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.