Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kontaktoplysninger på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity

Social Care Standards Authority

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

MALTA

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

Email: feedback-scsa@gov.mt

Website: https://scsa.gov.mt/

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved kommunikation med centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2: Maltesisk og engelsk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Maltesisk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger som omhandlet i artiklerne 21 og 29 fremsættes over for følgende retter:

På Malta: civilretten (familiesektionen). På Gozo: domstolen (Gozo) (familiesektionen) (første instans).

Artikel 33

Appelsager som omhandlet i artikel 33 behandles af følgende retter:

— på Malta og Gozo, Appelretten (Qorti tal-Appell) i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat for appelsager i retsplejeloven (Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili) — kap. 12.

Artikel 34

Der er efter maltesisk lovgivning ikke adgang til at føre appelsager som omhandlet i forordningens artikel 34.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 09/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.