På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Nordirland

Indholdet er leveret af
Nordirland

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Nordirland

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder samt kommunikationsmidler:

Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23-27 Oxford Street

Belfast

BT1 3LA

Nordirland

E-mail: InternationalChildAbduction@courtsni.gov.uk

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, jf. artikel 57, stk. 2: Engelsk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Engelsk og fransk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende ret:

— i Nordirland, retten i første instans (High Court of Justice).

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel indgives til følgende ret:

— i Nordirland, High Court of Justice.

Artikel 34

De i artikel 34 omhandlede appel kan kun indgives til følgende ret:

— i Nordirland, appeldomstolen (Court of Appel).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 08/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.