Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Rumænien

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Justitsministeriet er den rumænske centralmyndighed (artikel 3 i artikel Ic i lov nr. 191/2007 om godkendelse af regeringens hastebekendtgørelse nr. 119/2006 om visse foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende visse EF-forordninger fra datoen for Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union).

Ministerul Justiției Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (justitsministeriet, direktoratet for international ret og retligt samarbejde)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, cod 050741

Tlf.: +40372041077, +40372041083

Fax: +40372041079, +40372041084

Artikel 67 (b)

De sprog, som Rumænien accepterer i forbindelse med attester om tilbagegivelse af eller samvær med børn og i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, er rumænsk, engelsk og fransk.

Artikel 67 (c)

De sprog, som Rumænien accepterer i forbindelse med attester om tilbagegivelse af eller samvær med børn og i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, er rumænsk, engelsk og fransk.

Artikel 21 og 29

Kompetencen for anmodninger om, at retsafgørelser anerkendes og erklæres for eksigible (exequatur), tilfalder retten på det sted, hvor sagsøgte ("den, der nægter anerkendelsen") opholder sig, og hvis dette sted ikke er kendt, retten på det sted, hvor sagsøgeren opholder sig. Hvis det ikke er muligt at fastlægge kompetencen, indgives anmodningen til retten i Bukarest (Tribunalul București).

Artikel 33

Appelsager vedrørende afgørelser, hvorved retsafgørelser anerkendes og erklæres for eksigible (exequatur), henhører under appeldomstolens kompetence (artikel 96, stk. 2, i lov nr. 134/2010 om civil retspleje).

Artikel 34

Appel (artikel 97, stk. 1, i den civile retsplejelov).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 16/08/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.