Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Sverige

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne, adresser og kontaktoplysninger på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 (8) 405 1000 (omstilling) / +46 (8) 405 5005 (nødopkaldsnummer uden for åbningstiden)

Fax: +46 (8) 723 1176;

E-mailadresse: ud-kc@gov.se

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres ved kommunikation med centralmyndighederne, jf. artikel 57, stk. 2: Svensk og engelsk.

Artikel 67 (c)

For så vidt angår attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Svensk eller engelsk.

Artikel 21 og 29

Artikel 21

Hvis anmodningen helt eller delvist vedrører et barn, skal den fremsættes for byretten (tingsrätt) som foreskrevet i § 1 i kapitel 21 i lov om børn og forældre (föräldrabalken).

Hvis anmodningen ikke vedrører et barn, skal den fremsættes for byretten [der fremgår af listen i artikel 5, stk. 1, i forordning (2005:97) om supplerende bestemmelser til Bruxelles II-forordningen] i den retskreds, hvor modparten har hjemting, eller for byretten i Nacka (Nacka tingsrätt), hvis modparten ikke har hjemting i Sverige.

Artikel 29

Hvis anmodningen helt eller delvist vedrører et barn, skal den fremsættes for den i henhold til artikel 29, stk. 2, i Bruxelles II-forordningen kompetente byret.

Hvis anmodningen ikke vedrører et barn, skal den fremsættes for den byret, der fremgår af listen i artikel 5, stk. 2, i forordning (2005:97) om supplerende bestemmelser til Bruxelles II-forordningen, og som er kompetent i henhold til forordningens artikel 29, stk. 2.

Artikel 33

De appelsager, som artikel 33 giver mulighed for, skal der anmodes om ved den byret, som traf beslutningen.

Artikel 34

De appelsager, som artikel 34 giver mulighed for, kan der kun anmodes om ved en appeldomstol (hovrätt) eller ved Højesteret (Högsta domstolen).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 30/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.