Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Nationale oplysninger og onlineformularer vedrørende forordning nr. 2201/2003

Generelle oplysninger

Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000

Forordningen er gældende mellem alle Den Europæiske Unions medlemsstater med undtagelse af Danmark.

Retsafgørelser, der er truffet i en medlemsstat, anerkendes i de øvrige medlemsstater, uden at der stilles krav om anvendelse af en særlig procedure.

En i en medlemsstat truffet retsafgørelse, som er eksigibel i den pågældende medlemsstat, kan fuldbyrdes i en anden medlemsstat, når den på anmodning af en berettiget part er blevet erklæret for eksigibel i denne medlemsstat. Anmodning om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Domstol til anmodning om anerkendelse/håndhævelse. Appel i forbindelse med afgørelsen på anmodningen om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel, skal indgives til den domstol, der er anført i listen Domstol til appel af afgørelse om anerkendelse/håndhævelse.

En retsafgørelse om samværsret eller om tilbagegivelse af et barn anerkendes og er eksigibel i andre medlemsstater uden, at der kræves erklæring om, at retsafgørelsen er eksigibel, under forudsætning af, at denne ledsages af en attest.

Forordningen foreskriver anvendelse af fire standardformularer.

Hver medlemsstat udpeger mindst én centralmyndighed, som skal bistå ved anvendelsen af denne forordning.

På den europæiske e-Justice-portal finder du oplysninger om, hvordan forordningen anvendes, og et brugervenligt værktøj til udfyldelse af formularerne.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Relevante link

Praktisk vejledning i anvendelsen af Bruxelles IIa-forordningen (2014)  PDF (992 Kb) da

ARKIVERET websitet for Det Europæiske Civilretlige Atlas (lukket den 30. september 2017)


FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Familieret - Bruxelles IIa-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar


*skal udfyldes
Sidste opdatering: 21/03/2022

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.