Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Justitsministeriet

Direktoratet for international retsbeskyttelse af børn og internationale adoptioner

Tlf.: (+359 2) 9237302

E-mail: L_Chernogorova@justice.government.bg

Fax: (+359 2) 9871557

Adresse: Ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarien

(for alle under forordningen henhørende spørgsmål i relation til forældreansvar samt bortførelse og anbringelse af børn, jf. artikel 56)

Direktoratet for retligt samarbejde og europæiske anliggender

Tlf.: (+359 2) 9237413

Fax: (+359 2) 9809223

Adresse: Ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bulgarien

(for alle under forordningen henhørende spørgsmål, bortset fra sager vedrørende forældreansvar samt bortførelse og anbringelse af børn, jf. artikel 56)

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2, er: Bulgarsk, engelsk og fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2, er: Bulgarsk, engelsk og fransk.

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21, stk. 2, omhandlede myndighed, der har kompetence til at anerkende retsafgørelser i ægteskabssager og i sager om forældreansvar, er de myndigheder, der forestår registrering i civilstandsregistret, navnlig borgmestrene i de forskellige kommuner, jf. artikel 621, stk. 2, i lov om civil retspleje.

Den i artikel 21, stk. 3, omhandlede myndighed, der har kompetence til at anerkende retsafgørelser, er provinsretten i den retskreds, hvor modparten har permanent eller registreret adresse eller, hvis den pågældende ikke har en sådan adresse i Bulgarien, i den retskreds, hvor den berørte part har permanent eller registreret adresse, jf. artikel 622, stk. 1, i lov om civil retspleje. Hvis den berørte part heller ikke har permanent eller registreret adresse i Bulgarien, skal anmodningen indgives til byretten i Sofia.

Den kompetente myndighed til hvilken den i artikel 29 omhandlede anmodning om, at en retsafgørelse, der er truffet i en anden EU-medlemsstat, erklæres for eksigibel, skal fremsættes, er provinsretten i den retskreds, hvor debitor har permanent eller registreret adresse, eller i den retskreds, hvor tvangsfuldbyrdelsen skal foretages, jf. artikel 623, stk. 1, i lov om civil retspleje.

Artikel 33

Afgørelsen kan appelleres til appelretten i Sofia, jf. artikel 623, stk. 6, første punktum, i lov om civil retspleje.

Artikel 34

En yderligere appel til prøvelse af afgørelser truffet af appelretten i Sofia skal indbringes for kassationsretten, jf. artikel 623, stk. 6, andet punktum, i lov om civil retspleje.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 26/11/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.