Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Ministeriet for Demografi, Familie Socialpolitik og Unge ((Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: http://www.mdomsp.hr/

E-mail-adresse: ministarstvo@mspm.hr

Tlf.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

Kroatisk og engelsk til meddelelser til centralmyndighederne

Kroatisk til anmodninger

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2:

Kroatisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger skal indgives til følgende retter:

Byretterne (općinski sudovi; sing. općinski sud) har kompetence til at modtage og påkende anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende retter:

Appeller indgives til andeninstansretten (županijski sudovi; sing. županijski sud) via den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 34

Appeller som omhandlet i artikel 34:

Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes af en af parterne ved indgivelse af en begæring om fornyet prøvelse, jf. artikel 421-428 i lov om civil retspleje. En sådan begæring indgives til den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.