Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Kroatien

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt kommunikationsmidler:

Ministeriet for Demografi, Familie Socialpolitik og Unge ((Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Website: http://www.mdomsp.hr/

E-mail-adresse: ministarstvo@mspm.hr

Tlf.: +385 1 555 7111

Fax: +385 1 555 7222

Artikel 67 (b)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2:

Kroatisk og engelsk til meddelelser til centralmyndighederne

Kroatisk til anmodninger

Artikel 67 (c)

Sprog, der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret i henhold til artikel 45, stk. 2:

Kroatisk

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger skal indgives til følgende retter:

Byretterne (općinski sudovi; sing. općinski sud) har kompetence til at modtage og påkende anmodninger om, at en retsafgørelse erklæres for eksigibel.

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende retter:

Appeller indgives til andeninstansretten (županijski sudovi; sing. županijski sud) via den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Artikel 34

Appeller som omhandlet i artikel 34:

Afgørelsen i appelsagen kan anfægtes af en af parterne ved indgivelse af en begæring om fornyet prøvelse, jf. artikel 421-428 i lov om civil retspleje. En sådan begæring indgives til den ret, der i første instans traf afgørelse i sagen (byretten).

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Klik på linket herunder for at se kompetente myndigheder i forbindelse med denne artikel.
Liste over kompetente myndigheder

Sidste opdatering: 25/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.