På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

England og Wales

Indholdet er leveret af
England og Wales

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

England og Wales

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tlf:      +44 (0) 20 3681 2608

Fax:     +44 (0) 20 3681 2763

E-post: icacu@offsol.gsi.gov.uk

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og tilbagegivelse af et barn – artikel 45, stk. 2: engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

Anmodninger i henhold til artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i England og Wales High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikel 33

Appel i henhold til artikel 33 indgives til følgende retter:

- i England og Wales High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i England og Wales til Court of Appeal.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 10/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.