Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler:

Der er udpeget to centralmyndigheder.

1. Hele forordningen med undtagelse af artikel 56 (anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice (justitsministeriet)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (civilretsdirektoratet)

Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mailadresse:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Anvendelsen af artikel 56 (anbringelse i en anden medlemsstat)

Ministère de la Justice (justitsministeriet)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (direktoratet for retlig beskyttelse af unge)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Kontoradresse: Le Millénaire, 35, rue de la gare, Paris 19ème

Tlf.:       +33 (01) 44 77 69 02

Fax:        +33 (01) 44 77 25 78

E-mailadresse:

pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 67 (c)

Attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk og engelsk.

Artikel 21 og 29

Begæringer som omhandlet i artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

— i Frankrig, til førsteinstansrettens (tribunal judiciaire) præsident eller dennes repræsentant.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- I Frankrig, til Cour d'appel.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Frankrig, ved pourvoi en cassation [appel vedrørende et retligt spørgsmål].

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 15/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.