På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Gibraltar

Indholdet er leveret af
Gibraltar

SØGNING AF KOMPETENTE RETTER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Det Forenede Kongerige

Gibraltar

Familieret - ægteskabsanliggender og forældreansvar


*skal udfyldes

Artikel 67 (a)

Ministry of Education,

Justice and International Exchange of Information

771 Europort

Gibraltar

Artikel 67 (b)

Følgende sprog accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: engelsk, fransk

Artikel 67 (c)

Følgende sprog accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret og tilbagegivelse af barnet i henhold til artikel 45, stk. 2: engelsk, fransk

Artikel 21 og 29

Den i artikel 21 og 29 omhandlede anmodning skal fremsættes over for følgende retter:

- i Gibraltar, "Supreme Court"

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- i Gibraltar, "Supreme Court"

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Gibraltar, ved appel til "Court of Session".

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 18/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.