Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de centralmyndigheder, der er udpeget i medfør af artikel 53, samt mulige kommunikationsmidler

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tlf.:       +352 47 59 81 / 336

Fax:       +352 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artikel 67 (b)

Meddelelse om, hvilke sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder i henhold til artikel 57, stk. 2: Fransk, engelsk og tysk

Artikel 67 (c)

For attester vedrørende samværsret og attester om tilbagegivelse af barnet – artikel 45, stk. 2: Fransk, engelsk og tysk

Artikel 21 og 29

Anmodninger ifølge artikel 21 og 29 indgives til følgende retter:

- i Luxembourg, over for præsidenten for ”Tribunal d'arrondissement”.

Artikel 33

En afgørelse kan appelleres efter artikel 33 til følgende retter:

- i Luxembourg, til ”Cour d'appel”.

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

- i Luxembourg, ved en kassationsappel.

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 14/12/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.