På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar

Skotland

Indholdet er leveret af
Skotland

Artikel 67 (a)

Navne og adresser på de i artikel 53 omhandlede centralmyndigheder samt kommunikationsmidler:

Scottish Government

Central Authority & International Law Team

St Andrew’s House (GW15)

Regent Road

Edinburgh EH1 3DG

Tlf.:                 +44 (0)131 244 4827/4832

Fax:                 +44 (0)131 244 4848

E-mail:

Paula.Nugent@gov.scot (Casework Manager);

Artikel 67 (b)

Sprog der accepteres i forbindelse med meddelelser til centralmyndigheder, jf. artikel 57, stk. 2: Engelsk, fransk.

Artikel 67 (c)

Sprog der accepteres i forbindelse med attesten vedrørende samværsret som omhandlet i artikel 45, stk. 2: Engelsk, fransk.

Artikel 21 og 29

De i artikel 21 og 29 omhandlede anmodninger sendes til følgende domstol:

i Skotland: "Court of Session"

Artikel 33

Den i artikel 33 omhandlede appel skal indgives til følgende domstol:

i Skotland: Court of Session, Outer House

Artikel 34

Afgørelser i appelsager kan i henhold til artikel 34 kun anfægtes:

i Skotland: Court of Session, Inner House

 

Denne webside er en del af Dit Europa.

Vi vil gerne have din feedback om, hvor nyttige informationerne er for dig.

Your-Europe

Sidste opdatering: 09/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.