Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Βουλγαρία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 53, είναι τα εξής:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Προστασίας για Παιδιά και Διεθνών Υιοθεσιών

Τηλ.: (+359 2) 9237302

Ηλ. ταχυδρομείο: L_Chernogorova@justice.government.bg

Φαξ: (+359 2) 9871557

Διεύθυνση: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Βουλγαρία

[για όλα τα θέματα που καλύπτονται από τον κανονισμό σε σχέση με τη γονική μέριμνα, την απαγωγή ανηλίκων και την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια (άρθρο 56)]

Διεύθυνση Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Τηλ.: (+359 2) 9237413

Φαξ: (+359 2) 9809223

Διεύθυνση: Ul. Slavyanska No 1

BG-1040 Sofia

Βουλγαρία

[για όλα τα θέματα που καλύπτονται από τον κανονισμό, εκτός από τα θέματα που σχετίζονται με τη γονική μέριμνα, την απαγωγή ανηλίκων και την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχη οικογένεια (άρθρο 56)]

Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για την επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 είναι: η βουλγαρική, η αγγλική και η γαλλική.

Άρθρο 67 (γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει του άρθρου 45 παράγραφος 2 είναι: η βουλγαρική, η αγγλική και η γαλλική.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αρμόδιοι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 για την αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας είναι οι αρχές που έχουν την αρμοδιότητα της ληξιαρχικής καταχώρισης, δηλαδή οι δήμαρχοι (άρθρο 621 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Ο αρμόδιος φορέας που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 3 για την αναγνώριση αποφάσεων είναι το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου έχει την μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνσή του ο αντίδικος ή, αν αυτό το μέρος δεν έχει μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνση στη Βουλγαρική Δημοκρατία, του τόπου όπου έχει τη μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνσή του το ενδιαφερόμενο μέρος [άρθρο 622 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]. Αν το ενδιαφερόμενο μέρος δεν έχει ούτε αυτό μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνση στη Βουλγαρία, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο δημοτικό δικαστήριο της Σόφιας.

Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 29 για την κήρυξη εκτελεστότητας δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου όπου έχει τη μόνιμη ή καταχωρισμένη διεύθυνσή του ο οφειλέτης, ή του τόπου της εκτέλεσης. [Άρθρο 623 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]

Άρθρο 33

Η απόφαση υπόκειται σε έφεση ενώπιον του Εφετείου της Σόφιας. [Άρθρο 623 παράγραφος 6 πρώτη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]

Άρθρο 34

Περαιτέρω εφέσεις κατά αποφάσεων του Εφετείου της Σόφιας μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. [Άρθρο 623 παράγραφος 6 δεύτερη περίοδος του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας]

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.