Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κροατία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας των κεντρικών αρχών που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (Υπουργείο Εργασίας, Συνταξιοδοτικού Συστήματος, Οικογένειας και Κοινωνικής Πολιτικής)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Διαδίκτυο: https://mrosp.gov.hr/

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: eu-poslovi@mrosp.hr

Τηλ.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Φαξ: +385 1 6106 171

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2:

α) για επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές, κροατικά ή αγγλικά

β) για αιτήσεις, κροατικά

Άρθρο 67 (γ)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2:

Κροατικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) είναι αρμόδια να παραλαμβάνουν αιτήσεις για την κήρυξη της εκτελεστότητας και να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Η προσφυγή ασκείται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο [επαρχιακό δικαστήριο (županijski sud) μέσω του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου το οποίο εξέδωσε την απόφαση [δημοτικό δικαστήριο (općinski sud)].

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 34

Ένδικα μέσα σύμφωνα με το άρθρο 34:

Η απόφαση που εκδίδεται για την προσφυγή μπορεί να προσβληθεί από έναν διάδικο με την υποβολή αίτησης αναθεώρησης (άρθρα 421-428 του κώδικα πολιτικής δικονομίας). Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση σε πρώτο βαθμό [δημοτικό δικαστήριο (općinski sud)].

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.