Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Κύπρος

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (International Legal Cooperation Unit)

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (125 avenue Athalassas)

Δασούπολη 1461, Λευκωσία (Dasoupoli 1461, Leucosia)

ΚΥΠΡΟΣ (Cyprus)

Σημεία Επαφής:

Κα. Γιουλίκα Χατζηπροδρόμου (Mrs. Yioulika Hadjiprodromou)

Νομικός Σύμβουλος (Legal Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805943

Fax.: (+357) 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

Κα. Τροοδία Διονυσίου (Mrs. TroodiaDionysiou)

Διοικητικός Λειτουργός (Administrative Officer)

Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας (Unit for International Legal Cooperation)

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Tel.: (+357) 22805932

Fax: (+357) 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

Άρθρο 67 (β)

Για τους σκοπούς των άρθρων 57(2) και 45(2) ορίζονται, ως γλώσσες που γίνονται δεκτές, εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή την ελληνική και τουρκική, και η αγγλική.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2:

Για τους σκοπούς των άρθρων 57(2) και 45(2) ορίζονται, ως γλώσσες που γίνονται δεκτές, εκτός από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή την ελληνική και τουρκική, και η αγγλική.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στην Κύπρο

(a)        το Οικογενειακό Δικαστήριο Λευκωσίας-Κερύνειας;

(b)        το Οικογενειακό Δικαστήριο Λεμεσού-Πάφου;

(c)        το Οικογενειακό Δικαστήριο Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στην Κύπρο, το Δευτεροβάθμιο Οικογενειακό Δικαστήριο.

Άρθρο 34

Στην Κύπρο, για τους σκοπούς του άρθρου 34, δεν υφίσταται ένδικο μέσο σε τριτοβάθμια δικαιοδοσία..

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.