Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Justiitsministeerium (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Διεύθυνση Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας)

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: central.authority@just.ee

Τηλ.: +372 620 8183; +372 620 8186; +372 620 8190

Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι: εσθονικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 είναι: εσθονικά και αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Στην Εσθονία οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στο αρμόδιο τοπικό δικαστήριο (maakohtutele).

Άρθρο 33

Στην Εσθονία η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο (ringkonnakohtule).

Άρθρο 34

Στην Εσθονία το μόνο ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 είναι η αίτηση αναίρεσης.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.