Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Μάλτα

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Μάλτα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

The Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority (Γενικός Διευθυντής, Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Μέριμνας)

Ministry for the Family, Children's Rights and Social Solidarity (Υπουργείο Οικογένειας, Δικαιωμάτων του Παιδιού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Social Care Standards Authority (Αρχή Προτύπων Κοινωνικής Μέριμνας)

469 Bugeja Institute

St Joseph High Road

Sta Venera SVR 1012

ΜΑΛΤΑ

Τηλέφωνο: +356 25494000

Φαξ: +356 25494355

Email: feedback-scsa@gov.mt

Ιστότοπος: https://scsa.gov.mt/

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2: μαλτεζικά, αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Στη Μάλτα, το Civil Court (Πρωτοδικείο) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) και στο Gozo, το Court of Magistrates (πρωτοβάθμιο δικαστήριο) (Gozo) (Τμήμα Οικογενειακών Διαφορών) (ανώτερη δικαιοδοσία).

Άρθρο 33

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

— στη Μάλτα και στο Gozo, στο Qorti tal-Appell [Εφετείο] σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις προσφυγές στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να υποβληθούν μόνο: η δυνατότητα αυτή δεν υπάρχει στο εθνικό δίκαιο.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.