Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Πορτογαλία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Η κεντρική αρχή που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 53 είναι η ακόλουθη:

DGRSP Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Γενική διεύθυνση επανένταξης και σωφρονιστικών υπηρεσιών)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso (Τμήμα νομικών υποθέσεων και δικαστικών διαφορών)

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Τηλέφωνο:         (+351) 218 812 200

Φαξ:                   (+351) 218 853 653

Αρχική σελίδα

Ηλ. διεύθυνση:  gjc@dgrsp.mj.pt

Άρθρο 67 (β)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 2, οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για τις κοινοποιήσεις που απευθύνονται στην κεντρική αρχή είναι η πορτογαλική, η αγγλική και η γαλλική.

Άρθρο 67 (γ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 παράγραφος 2, οι γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιούνται για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και το πιστοποιητικό που αφορά την επιστροφή του παιδιού είναι η πορτογαλική και η αγγλική.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 29, τα αρμόδια δικαστήρια είναι:

- το δικαστήριο οικογενειακών υποθέσεων και υποθέσεων ανηλίκων (Juízo de Família e Menores) ή, ελλείψει αυτού,

- το τοπικό πολιτικό δικαστήριο (Juízo Local Cível), εάν υπάρχει, ή το τοπικό δικαστήριο γενικής δικαιοδοσίας (Juízo Local de Competência Genérica).

Άρθρο 33

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 ασκούνται στο Εφετείο (Tribunal da Relação).

Άρθρο 34

Για τους σκοπούς του άρθρου 34 του κανονισμού, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή επί νομικού ζητήματος μόνο στο Ανώτατο Δικαστήριο (Supremo Tribunal de Justiça).

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.