Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Ρουμανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ρουμανία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι η κεντρική ρουμανική αρχή (άρθρο 3 του άρθρου Ι3 του νόμου αριθ. 191/2007 για την έγκριση του έκτακτου κυβερνητικού διατάγματος αριθ. 119/2006 σχετικά με ορισμένα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών κανονισμών από την ημερομηνία προσχώρησης της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ministerul Justiţiei Direcţia Drept internaţional şi Cooperare Judiciară, (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου και Δικαστικής Συνεργασίας)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucureşti cod 050741

Τηλ.: +40372041077, +40372041083

Φαξ: +40372041079, +40372041084

Άρθρο 67 (β)

Η Ρουμανία δέχεται τη ρουμανική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα για το πιστοποιητικό επιστροφής του τέκνου ή για το δικαίωμα επίσκεψης αυτού καθώς και για την επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές.

Άρθρο 67 (γ)

Η Ρουμανία δέχεται τη ρουμανική, την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα για το πιστοποιητικό επιστροφής του τέκνου ή για το δικαίωμα επίσκεψης αυτού καθώς και για την επικοινωνία με τις κεντρικές αρχές.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Τα αιτήματα αναγνώρισης και κήρυξης εκτελεστότητας (exequatur) είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο εναγόμενος («το μέρος που αρνείται την αναγνώριση») και, αν το πρόσωπο αυτό είναι άγνωστο, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο ενάγων. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της αρμοδιότητας, το αίτημα υποβάλλεται στο Πρωτοδικείο του Βουκουρεστίου.

Άρθρο 33

Στη Ρουμανία, οι εφέσεις κατά των αποφάσεων αναγνώρισης και κήρυξης εκτελεστότητας (exequatur) είναι αρμοδιότητα των εφετείων (άρθρο 96 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 134/2010 περί του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Άρθρο 34

Προσφυγή (άρθρο 97 παράγραφος 1 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.