Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Ονόματα, διευθύνσεις και τρόποι επικοινωνίας για τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί δυνάμει του άρθρου 53:

[Άρθρο 55 στοιχείο γ) - Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας]

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Τηλ.: +421 2 888 91 111

Φαξ: +421 2 888 91 605

Ηλ. ταχ.: civil.inter.coop@justice.sk

Ιστότοπος: https://www.justice.gov.sk

[Άρθρο 55 στοιχεία α), β), δ) και ε) και άρθρο 56] - Κέντρο Διεθνούς Νομικής Προστασίας Παιδιών και Νέων (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

τηλ.: +421 2 20 45 82 00

+421 2 20 45 82 01

Ηλ. ταχ.: info@cipc.gov.sk

Ιστότοπος: https://www.cipc.gov.sk

Άρθρο 67 (β)

Αποδεκτές γλώσσες για την επικοινωνία με κεντρικές αρχές δυνάμει του άρθρου 57 παράγραφος 2:

  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο c): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική
  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχείο d): Σλοβακική, αγγλική, τσεχική
  • για τους σκοπούς του άρθρου 55 στοιχεία a), b) και e): Σλοβακική, αγγλική, γαλλική, τσεχική και γερμανική.

Άρθρο 67 (γ)

Για πιστοποιητικό σχετικά με τα δικαιώματα επικοινωνίας με το παιδί και για πιστοποιητικό σχετικά με την επιστροφή παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: σλοβακική

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Αιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 21 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

α) στο Περιφερειακό Δικαστήριο Μπρατισλάβας (Krajský súd v Bratislave) για αίτηση αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό και ακύρωση γάμου

β) στο πρωτοδικείο (Okresný súd) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή στο πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας I (Okresný súd Bratislava I), αν το παιδί δεν κατοικεί στη Σλοβακική Δημοκρατία, για αίτηση αναγνώρισης δικαστικής απόφασης που αφορά γονική μέριμνα.

Αιτήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

Στο πρωτοδικείο (Okresný súd) του τόπου κατοικίας του παιδιού ή στο πρωτοδικείο της Μπρατισλάβας I (Okresný súd Bratislava I), αν το παιδί δεν κατοικεί στη Σλοβακική Δημοκρατία, για αίτηση κήρυξη εκτελεστότητας.

Άρθρο 33

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γερμανικάαγγλικάγαλλικά

Προσφυγές που προβλέπονται από το άρθρο 33 πρέπει να υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- προσφυγές πρέπει να υποβάλλονται στο πρωτοδικείο.

Άρθρο 34

Προσφυγές που μπορούν να υποβληθούν δυνάμει του άρθρου 34:

-  αναιρετικός έλεγχος.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.