Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Utrikesdepartementet Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

(Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων και Αστικού Δικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών)

S-103 39 Στοκχόλμη

Τηλέφωνο:    +46 (8) 405 1000 (τηλ. κέντρο) / +46 (8) 405 5005 (αριθμός έκτακτης ανάγκης εκτός ωρών γραφείου)

Φαξ:     +46 (8) 723 1176;

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ud-kc@gov.se

Άρθρο 67 (β)

Οι γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 είναι τα σουηδικά και τα αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή παιδιού - άρθρο 45 παράγραφος 2: σουηδικά ή αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Άρθρο 21

Αν η αίτηση αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο (tingsrätt), όπως ορίζει το κεφάλαιο 21 άρθρο 1 του Σουηδικού Κώδικα Τέκνων και Γονέων (föräldrabalken).

Αν η αίτηση δεν αφορά παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο, από εκείνα που παρατίθενται στο τμήμα 5 σημείο 1 του διατάγματος (2005:97) με το οποίο καθορίζονται συμπληρωματικές διατάξεις στον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, της περιοχής στην οποία έχει την κατοικία του ο άλλος διάδικος, ή στο περιφερειακό δικαστήριο Nacka αν ο άλλος διάδικος δεν κατοικεί στη Σουηδία.

Άρθρο 29

Αν η αίτηση αφορά εξ ολοκλήρου ή εν μέρει παιδί, πρέπει να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού Βρυξέλλες II.

Αν η αίτηση δεν αφορά παιδί, πρέπει επίσης να υποβληθεί στο περιφερειακό δικαστήριο, από εκείνα που παρατίθενται στο τμήμα 5 σημείο 2 του διατάγματος (2005:97) με το οποίο καθορίζονται συμπληρωματικές διατάξεις στον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙ, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού Βρυξέλλες II.

Άρθρο 33

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 33 πρέπει να ασκηθούν στο περιφερειακό δικαστήριο που εξέδωσε την υπόθεση.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο σε εφετείο (hovrätt) ή στο Ανώτατο Δικαστήριο (Högsta domstolen).

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.