Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με τον κανονισμό αριθ. 2201/2003

Γενικές πληροφορίες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση της Δανίας.

Μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται σε ένα άλλο κράτος μέλος χωρίς να απαιτείται καμία ειδική διαδικασία.

Μια απόφαση που εκδίδεται σε ένα κράτος μέλος και είναι εκτελεστή σε αυτό το κράτος μέλος μπορεί να εκτελεστεί σε άλλο κράτος μέλος αφού κηρυχθεί εκτελεστή με αίτηση κάθε ενδιαφερομένου. Η αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας υποβάλλεται στο δικαστήριο που προβλέπεται στον κατάλογο με τίτλο Δικαστήριο αρμόδιο για αίτηση αναγνώρισης/δυνατότητας εκτέλεσης. Η προσφυγή εναντίον της απόφασης σχετικά με την αίτηση για την κήρυξη εκτελεστότητας ασκείται στο δικαστήριο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τίτλο Εφετείο αρμόδιο για την προσφυγή κατά απόφασης αναγνώρισης/δυνατότητας εκτέλεσης.

Οι αποφάσεις για το δικαίωμα επικοινωνίας και οι αποφάσεις για την επιστροφή του παιδιού αναγνωρίζονται και εκτελούνται σε άλλα κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται κήρυξη εκτελεστότητας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετικό πιστοποιητικό.

Ο κανονισμός προβλέπει τέσσερις τύπους εντύπων.

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τουλάχιστον μια κεντρική αρχή η οποία παρέχει συνδρομή όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού.

Στην ευρωπαϊκή πύλη e-Justice θα βρείτε πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα (2014)  PDF (1639 Kb) el

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Οικογενειακό δίκαιο - Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα — Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία
Τελευταία επικαιροποίηση: 21/03/2022

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.