Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Βέλγιο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Άρθρο 67 (α)

Τα ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Service public federal Justice

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Τηλ: +32 2 542 67 00

Φαξ: +32 2 542 70 06

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rapt-parental@just.fgov.be

Άρθρο 67 (β)

Τις γλώσσες που γίνονται δεκτές για ανακοινώσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γαλλικά, ολλανδικά, γερμανικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό που αφορά το δικαίωμα επικοινωνίας και την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: το πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του τόπου εκτέλεσης. Αυτή η γλώσσα (γαλλικά, ολλανδικά ή γερμανικά ανάλογα με την περίπτωση) διευκρινίζεται στη στήλη II του καταλόγου (Manuel) των βελγικών δήμων και κοινοτήτων και των δικαστικών περιφερειών των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, που προσαρτάται στον κανονισμό για τη «διεξαγωγή αποδείξεων» (F για τα γαλλικά, N για τα ολλανδικά και D για τα γερμανικά).

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στο Βέλγιο, στο tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/ erstinstanzliches Gericht.

Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στο Βέλγιο:

(α) ο αιτών την κήρυξη της εκτελεστότητας μπορεί να προσφύγει στο cour d’appel ή το hof van beroep.

(β) το πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση μπορεί να προσφύγει στο tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg/erstinstanzliches Gericht.

Άρθρο 34

Οι προσφυγές που προβλέπονται στο άρθρο 34 μπορούν να ασκηθούν μόνο με:

- στο Βέλγιο, pourvoi en cassation.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.