Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Γαλλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γαλλία

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Οικογενειακό δίκαιο - γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 67 (α)

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 53:

Έχουν διοριστεί δύο κεντρικές αρχές.

1. Για το σύνολο του κανονισμού με εξαίρεση το άρθρο 56 (διασυνοριακές τοποθετήσεις)

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Διεύθυνση αστικών υποθέσεων)

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP) (Υπηρεσία Ενωσιακού Δικαίου, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Αλληλοβοήθειας Πολιτών)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Ηλεκτρονική διεύθυνση:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Για την εφαρμογή του άρθρου 56 (διασυνοριακές τοποθετήσεις)

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Διεύθυνση δικαστικής προστασίας των νέων)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Υπηρεσία δικαστικών υποθέσεων και νομοθεσίας)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Διεύθυνση γραφείων: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Τηλέφωνο:       +33 (01) 44 77 69 02

Φαξ:        +33(01) 44 77 25 78

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

pole-international.dpjj-k1@justice.gouv.fr

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για κοινοποιήσεις που απευθύνονται στις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2: γαλλικά, αγγλικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και το πιστοποιητικό που αφορά την επιστροφή του παιδιού – άρθρο 45 παράγραφος 2: γαλλικά, αγγλικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στη Γαλλία, στον πρόεδρο του τακτικού δικαστηρίου ή στον αναπληρωτή του.

Άρθρο 33

Η προσφυγή του άρθρου 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

- στη Γαλλία, ενώπιον του εφετείου (Cour d’appel).

Άρθρο 34

Κατά της απόφασης επί της προσφυγής του άρθρου 34 μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά:

- στη Γαλλία, αναίρεση.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/10/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.