Γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Άρθρο 67 (α)

Ονόματα, διευθύνσεις και μέσα επικοινωνίας όσον αφορά τις κεντρικές αρχές που έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 53:

Parquet général près la Cour Supérieure de Justice

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Τηλέφωνο:       +352 47 59 81 / 336

Φαξ:        +352 47 05 50

Ηλεκτρονική διεύθυνση: parquet.general@justice.etat.lu

Άρθρο 67 (β)

Γλώσσες που γίνονται δεκτές για κοινοποιήσεις προς τις κεντρικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.

Άρθρο 67 (γ)

Για το πιστοποιητικό σχετικά με το δικαίωμα επικοινωνίας και το πιστοποιητικό σχετικά με την επιστροφή του τέκνου – άρθρο 45 παράγραφος 2: γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.

Άρθρο 21 και άρθρο 29

Οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 29 υποβάλλονται στα ακόλουθα δικαστήρια:

στο Λουξεμβούργο, στον Πρόεδρο του «Tribunal d'arrondissement».

Άρθρο 33

Η προσφυγή που προβλέπεται στο άρθρο 33 ασκείται στα ακόλουθα δικαστήρια:

στο Λουξεμβούργο, στο «Cour d'appel».

Άρθρο 34

Κατά της απόφασης επί της προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 34 μπορεί να ασκηθεί αποκλειστικά:

- στο Λουξεμβούργο, αναίρεση.

 

Αυτή η ιστοσελίδα είναι μέρος του ιστότοπου Η Ευρώπη σου.

Θα μας βοηθούσαν πολύ τα σχόλιά σας σχετικά με τη χρησιμότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Your-Europe

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.