Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Belgia

Sisu koostaja:
Belgia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Belgia

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Service Public Fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie

Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken

Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115

1000 Bruxelles / Brussel
Tel.: +32 2 542 67 00
E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Artikkel 67 (b)

prantsuse, hollandi, saksa, inglise.

Artikkel 67 (c)

tõendiga peab olema kaasas kohtuotsuse tõlge kohtuotsuse täideviimiskoha ametlikku keelde.

Artiklid 21 ja 29

esimese astme kohus (tribunaux de première instance / rechtbanken van eerste aanleg).

Artikkel 33

- isik, kes taotleb kohtuotsuse täitmist, võib pöörduda apellatsioonikohtu (cour d’appel / hof van beroep) poole.

- isik, kelle suhtes kohtuotsuse täitmist taotletakse, võib pöörduda esimese astme kohtu poole.

Artikkel 34

kassatsioonkaebus (pourvoi en cassation / cassatieberoep).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 06/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.