Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Bulgaaria

Sisu koostaja:
Bulgaaria

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Bulgaaria

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid on järgmised:

Justiitsministeerium

Laste rahvusvahelise õiguskaitse ja rahvusvaheliste lapsendamiste osakond

Telefon: (+359 2) 9237302

E-posti aadress: L_Chernogorova@justice.government.bg

Faks: (+359 2) 9871557

Aadress: Ul. Slavyanska nr 1 (ул. „Славянска“ 1)

BG-1040 Sofia (1040, София)

Bulgaria (България)

(Osakond tegeleb kõigi selliste määrusega hõlmatud küsimustega, mis käsitlevad vanemlikku vastutust, lapseröövi ja laste paigutamist hooldeasutusse või kasuperekonda (artikkel 56))

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond

Telefon: (+359 2) 9237413

Faks: (+359 2) 9809223

Aadress: Ul. Slavyanska nr 1 (ул. „Славянска“ 1)

BG-1040 Sofia (1040, София)

Bulgaria (България)

(Osakond tegeleb kõigi määrusega hõlmatud küsimustega, välja arvatud küsimustega, mis käsitlevad vanemlikku vastutust, lapseröövi ja laste paigutamist hooldeasutusse või kasuperekonda (artikkel 56))

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: bulgaaria, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: bulgaaria, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Abieluasju ja vanemlikku vastutust käsitlevate kohtuotsuste tunnustamise eest vastutavad pädevad asutused vastavalt artikli 21 lõikele 2 on ametiasutused, kes vastutavad registreerimise eest, nimelt omavalitsuste juhid (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 621 lõige 2).

Kohtuotsuste tunnustamise eest vastutav pädev asutus vastavalt artikli 21 lõikele 3 on see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on vastaspoole alaline elukoht või registreeritud aadress, või juhul kui vastaspoolel Bulgaaria Vabariigis alaline elukoht või registreeritud aadress puudub, see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on huvitatud poole alaline elukoht või registreeritud aadress (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 622 lõige 1). Juhul kui ka huvitatud poolel ei ole Bulgaarias alalist elukohta või registreeritud aadressi, tuleb taotlus esitada Sofia linnakohtule.

Pädev asutus, kellele tuleks esitada teises ELi liikmesriigis tehtud kohtuotsuse täitmise taotlus, millele osutatakse artiklis 29, on see ringkonnakohus, kelle tööpiirkonnas on võlgniku alaline elukoht või registreeritud aadress või kelle tööpiirkonnas on otsuse täitmise koht (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1)).

Artikkel 33

Täitmismääruse saab edasi kaevata Sofia apellatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 esimene lause).

Artikkel 34

Sofia apellatsioonikohtu tehtud otsuse saab edasi kaevata kõrgemasse kassatsioonikohtusse (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 teine lause).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 26/11/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.