Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Tšehhi

Sisu koostaja:
Tšehhi

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Laste rahvusvahelise kaitse amet (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Tšehhi Vabariik

Telefon: 00420 542 215 522

Faks: 00420 542 212 836

E-posti aadress: podatelna@umpod.cz

Veebisait: http://www.umpod.cz/

Kontaktisikud:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Nováková, asedirektor

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: tšehhi, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise tõendi puhul – artikli 45 lõige 2: tšehhi keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused esitatakse Tšehhi Vabariigis:

– maakohtutele (okresní soudy) või kohtutäituritele (soudní exekutoři).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse Tšehhi Vabariigis:

– maakohtutele.

Artikkel 34

Ainukesed apellatsioonkaebused, mida võib Tšehhi Vabariigis artikli 34 alusel esitada, on:

– tühistamishagi (žaloba pro zmatečnost) vastavalt muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paragrahvile 229 jj ning otsuse apellatsiooni korras läbivaatamise taotlus (dovolání) vastavalt muudetud seaduse nr 99/1963 (tsiviilkohtumenetluse seadustik) paragrahvile 236 jj.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 03/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.