Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Inglismaa ja Wales

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

The International Child Abduction and Contact Unit

Victory House

30-34 Kingsway

London WC2B 6EX

Tel.: +44 (0) 20 3681 2608

Faks: +44 (0) 20 3681 2763

E-post: icacu@offsol.gsi.gov.uk

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: inglise, prantsuse.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: inglise, prantsuse.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Inglismaal ja Walesis: High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Inglismaal ja Walesis: High Court of Justice – Principal Registry of the Family Division.

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Inglismaal ja Walesis: Court of Appeal'ile.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 10/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.