Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Määratud on kaks keskasutust.

1. Kõik määruse kohaldamisalasse kuuluvad, välja arvatud artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-post:  entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

2. Artikliga 56 seotud asjad (lapse piiriülene paigutamine hooldeasutusse või kasuperekonda)

Ministère de la Justice (justiitsministeerium)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Bureau de la législation et des affaires juridiques (K1)

13, place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Büroo aadress: Le Millénaire 35 rue de la gare Paris 19ème

Telefon:       +33 1 70 22 89 84 või +33 1 70 22 75 82

E-post: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Artikkel 67 (b)

Artikli 57 lõike 2 kohased keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled: prantsuse ja inglise.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: esimese astme kohtu (tribunal judiciaire) esimees või tema esindaja

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud kaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

- Prantsusmaal: Cour d'appel (apellatsioonikohus)

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud kaebused võib esitada üksnes järgmisel viisil:

- Prantsusmaal: ainult kassatsioonikaebusega (pourvoi en cassation)

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 28/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.