Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Kreeka

Sisu koostaja:
Kreeka

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Kreeka

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Direktoraadi juhataja: Argyro Eleftheriadou

Osakonna juhataja: Vasilios Sarigiannidis

Mesogeion 96

11527 Athens

Telefon: 0030 213 130 7311, 0030 213 130 7312

Faks: 0030 213 130 7499

e-post: aeleftheriadou@justice.gov.gr, vsarigiannidis@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Artikkel 67 (b)

Keskasutustega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 57 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõigust ja lapse tagasitoomist käsitlevate dokumentide puhul aktsepteeritavad keeled vastavalt artikli 45 lõikele 2 on: kreeka, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleb esitada järgmistele kohtutele:

– Kreekas esimese astme kohtule.

Taotlused esitatakse kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elukoht. Kui võlgnikul Kreekas elukoht puudub, esitatakse taotlus kohtule, kelle tööpiirkonnas on võlgniku majutuskoht. Kui võlgnikul puudub ka majutuskoht, esitatakse taotlus Ateena esimese astme kohtule.

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Kreekas apellatsioonikohtule.

Artikkel 34

Artikli 34 kohased apellatsioonkaebused võib esitada ainult järgmisel viisil:

– Kreekas kassatsioonikaebusena.

Kassatsioonikaebused esitatakse ülemkohtule.

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 31/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.