Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Ungari

Sisu koostaja:
Ungari

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid leiate, kui kasutate veebilehe ülaosas olevat otsinguvahendit.

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 on keskasutusega suhtlemisel aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul aktsepteeritavad keeled ungari, inglise, saksa ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 nimetatud taotlusi võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris pädeva üldkohtu juures asuv piirkonnakohus (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) ja Budapestis Buda keskpiirkonnakohus (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Artikkel 33

Artiklis 33 nimetatud apellatsioonkaebuse võib esitada järgmistele kohtutele:

– Ungaris üldkohus (törvényszék) ja Budapestis Budapesti linna üldkohus (Fővárosi Törvényszék).

Artikkel 34

Vastavalt artiklile 34 apellatsioonkaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada ainult:

– Ungaris: esitades otsuse läbivaatamise taotluse (felülvizsgálati kérelem).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 03/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.