Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Iirimaa

Sisu koostaja:
Iirimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Iirimaa

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Central Authority for International Child Abduction

Department of Justice

7 Ely Place

Dublin 2

Telefon: +353 1602 8202

E-post: internationalchildabduction@justice.ie

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: iiri ja/või inglise keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 on suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõendi puhul vastuvõetavad keeled: inglise ja/või iiri keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklites 21 ja 29 osutatud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule (High Court).

Artikkel 33

Artiklis 33 osutatud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Iirimaal kõrgemale kohtule.

Artikkel 34

Iirimaal apellatsioonikohtule (Court of Appeal) esitatav kassatsioonkaebus. (Tuleb siiski märkida, et kooskõlas Iiri põhiseadusega on ülemkohtul (Supreme Court) apellatsioonipädevus kõrgema kohtu otsuste suhtes, kui ta on veendunud, et seda õigustavad erandlikud asjaolud.  Ülemkohtul on ka apellatsioonipädevus apellatsioonikohtu otsuste suhtes, kui ta leiab, et teatavad põhiseaduses sätestatud tingimused on täidetud).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 21/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.