Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

keskasutus kogu Itaalias on alaealiste asjade ja kogukonna asjade osakond (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefon:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Faks:                 +39 06 68808085

E-post: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Sertifitseeritud e-post: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artikkel 67 (c)

Vastavalt artikli 45 lõikele 2 suhtlusõiguse tõendi ja lapse tagasitoomise taotluse puhul vastuvõetavad keeled: itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklite 21 ja 29 kohased taotlused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 33

Artikli 33 kohased apellatsioonkaebused tuleks esitada allpool nimetatud kohtule:

Itaalias apellatsioonikohus (Corte d'appello).

Artikkel 34

Artikli 34 kohaseid apellatsioonkaebusi võib esitada ainult järgmiselt:

Itaalias kassatsioonkaebusena (cassazione).

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 11/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.