Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Perekonnaõigus – Brüsseli IIa määrus – abieluasjade ja vanemliku vastutuse küsimused


*kohustuslikud andmed

Artikkel 67 (a)

Vastavalt artiklile 53 määratud keskasutuste nimed, aadressid ja suhtlusvahendid:

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 30/1

LT - 01104 Vilnius

Telefon: +370 5 2662933

Faks:       +370 5 2625940

Ministry of Social Security and Labour

A. Vivulskio str., 11

LT - 03610 Vilnius

Telefon: +370 5 266 42 01

Faks:       +370 5 260 38 13

Artikkel 67 (b)

Vastavalt artikli 57 lõikele 2 keskasutustega suhtlemiseks vastuvõetavad keeled: leedu keel, inglise.

Artikkel 67 (c)

Suhtlusõiguse ja lapse tagasitoomise tõend – artikli 45 lõige 2: leedu keel.

Artiklid 21 ja 29

Artiklitega 21 ja 29 ettenähtud taotlused esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 33

Artikliga 33 ettenähtud apellatsioonkaebus esitatakse järgmistele kohtutele:

– Leedus: Lietuvos apeliacinis teismas [apellatsioonikohus].

Artikkel 34

Artikliga 34 ettenähtud apellatsioonid võib esitada üksnes järgmisel viisil:

– Leedus: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas [kassatsioonkaebus ülemkohtule].

 

See veebileht on osa portaalist „Teie Euroopa“.

Sooviksime teilt tagasisidet selle kohta, kui kasulikuks peate sellel esitatud teavet.

Your-Europe

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.